daminhthanhtam.com

Ngày 23 tháng 3 - Thánh Tubirio Monrovekho

23.03.2024 Gương Thánh Nhân

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...