daminhthanhtam.com

Hội dòng

  • Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, với tên gọi chính thức trong sắc lệnh thành lập Hội dòng là Hội Dòng Đa Minh Việt Nam, thánh hiệu Catarina đệ Siena, tại Hố Nai, Biên Hòa. Tên Hội Dòng thường được gọi tắt là Dòng Đa Minh Hố Nai, Biên Hòa hoặc Dòng Đa Minh Chân Lý
    Xem thêm
  • Được tháp nhập và thừa hưởng di sản thiêng liêng của Dòng Giảng thuyết do Thánh Đa Minh để lại, Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm thực thi tôn chỉ: Chiêm niệm và chia sẻ cho tha nhân điều mình chiêm niệm.
    Xem thêm
  • Trụ sở Trung ương, Các Tu viện, Các Tu xá, Các Tu sở, Các Thí điểm
    Xem thêm

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...