daminhthanhtam.com

Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh

03.04.2024 Lời Chúa mỗi ngày

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...