daminhthanhtam.com

Chương trình họp mặt xuyên năm “Nối mãi vòng tay Giêsu” - năm 2024

01.01.2024 Sinh hoạt chung khối đào tạo
Chương trình họp mặt xuyên năm “Nối mãi vòng tay Giêsu” - năm 2024

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...