daminhthanhtam.com

Giêsu vinh thắng - Chúa nhật Phục Sinh

31.03.2024 Thơ

Ngày 31.03

GIÊSU VINH THẮNG

Chúa nhật Phục Sinh

(Ga 20, 1- 9)

 

Mới từ sáng sớm tinh sương

Mác-đa-la đã nhớ thương thăm Thầy

Nhưng thấy tảng đá lăn ra

Bà chạy về báo cho hai Tông đồ.

 

Gio-an cùng với Phê-rô

Vội chạy ngay tới ngôi mồ trống không

Xác Thầy chẳng thấy nơi đây

Nhưng chỉ còn những khăn này xếp riêng.

 

Sau khi khiêm tốn bước vào

Gio-an xem thấy, lòng tin dâng trào

Cho con kiên vững chẳng nao

Giê-su vinh thắng tử thần Phục sinh.

 

Nt. Maria Kim Liên, OP.

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...