daminhthanhtam.com

Bao la tình Chúa

01.01.2023 Nhịp sống

Bao la tình Chúa - N/s Giang Ân- Thể hiện: Nt. Thanh Thảo -ĐMTT- Album Tiếp bước Đồng Hành

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...