daminhthanhtam.com

Trầm khúc đường con đi

01.01.2023 Nhịp sống

Trầm khúc đường con đi- N/s Lm Nguyễn Chi- Thể hiện: Nt. T. Ngọc Lễ- ĐMTT- Album Tiếp bước đồng hành

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...