daminhthanhtam.com

Chúc tụng Chúa đi- Nhạc: Sr Kim Loan, O.P. Trình bày: Sr. T. Ngọc Lễ và Khắc Thiệu

01.01.2023 Nhịp sống

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...